WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ

Właścicielem strony internetowej www.krzysztofkosowski.art jest Krzysztof Kosowski.

  1. Telefon: M. +34 651 19 82 01
  2. Email: hello@krzysztofkosowski

TREŚĆ I KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa www.krzysztofkosowski.art, ma jako cel dostarczenie informacji o wszystkich usługach oferowanych przez Krzysztofa Kosowskiego. Każda osoba wchodząca na tę stronę internetową przyjmuje status Użytkownika i zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania się do wskazówek wyszczególnionych w niniejszej nocie prawnej, jak również we wszelkich przepisach prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Ze wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych można sie zapoznać, wchodząc na naszą stronę internetową Polityka Prywatności.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

Cookie to plik, który jest pobierany na komputer Użytkownika podczas wchodzenia na niektóre strony internetowe. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej m.in. przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania strony przez Użytkownika lub jego komputera. W zależności od zawartych w nich informacji i sposobu ich wykorzystania, mogą one posłużyć do rozpoznania Użytkownika. Informacje na temat używanych przez nas plików cookie, które są niezbędne do nawigacji, można znaleźć na stronie Stosowanie plików Cookies.

LINKI DO STRON TRZECICH

W przypadku linków do stron internetowych osób trzecich, Użytkownika obowiązują Warunki użytkowania i Polityka Prywatności nowej strony internetowej, przy czym Krzysztof Kosowski nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tych stron. W przypadku, gdy Krzysztof Kosowski posiadałby faktyczną wiedzę na temat nielegalności treści zawartych w takich linkach do stron internetowych osób trzecich, natychmiast usuniemy taki link i poinformujemy o tym fakcie odpowiednie władze.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Krzysztof Kosowski nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w normalnym funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, jak również za przyczyny niezależne od Krzysztofa Kosowskiego, które mogą spowodować całkowity lub częściowy brak działania serwisu internetowego, a także za posługiwanie się przez naszych Użytkowników nieprawdziwymi danymi.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie znaki, loga, nazwy handlowe, teksty, grafiki, obrazy, oprogramowanie, linki i informacje wszelkiego rodzaju, które pojawiają się na tej stronie są własnością Krzysztofa Kosowskiego i dlatego nie mogą być powielane, rozpowszechniane, publicznie przekazywane, przekształcane lub modyfikowane bez uprzedniej wyraźnej zgody.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów lub pytań, które mogą wyniknąć z niniejszej strony internetowej lub czynności na niej wykonywanych, zastosowanie ma ustawodawstwo hiszpańskie, któremu strony wyraźnie się podporządkowują, a do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z korzystaniej z niej właściwe są sądy i trybunały miasta Malaga, z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik jest konsumentem, w tym przypadku strony podporządkują się sądom i trybunałom miejsca zamieszkania tego ostatniego.

ZMIANA NOTY PRAWNEJ

Krzysztof Kosowski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej informacji prawnej w każdym przypadku, w krórym uzna to za stosowne. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszej informacji prawnej, ponieważ może ona zostać zmieniona bez uprzedzenia. Użytkownik rozumie i akceptuje wszystkie klauzule zawarte w niniejszym dokumencie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z wyżej wymienionymi warunkami.